1. DEFINITION OCH FÖREMÅL FÖR KONTRAKTET

â € <1.1. Detta avtal ("Kontrakt") är ett distansavtal enligt art. 45 och ss. av lagdekret 6 september 2005, nr. 206 ("Konsumentkoden") i fråga om konsumentkunder enligt art. 3 i konsumentlagen eller, annars, ett köpeavtal enligt art. 1470 och ss. cc Kontraktet avser försäljning av lös egendom mellan Nada Home, med säte i San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171 och kunden. Kontraktet ingås direkt genom godkännande av Nada Home av ett köpförslag utfärdat av kunden via webbplatsen www.nadahome.it, på grundval av de metoder som beskrivs i följande art. 3. Om köpförslaget formuleras av Kunden per telefon, kommer fullföljande av Kontraktet att ske vid leverans av produkten av Nada Home.

2. PRISER

â € <2.1. Priserna på produkterna som visas på hemsidan www.nadahome.it de anges i euro och inkluderar moms, WEEE Eco Contribution i enlighet med lagstiftningsdekret nr. 49 av 14 mars 2014 och alla andra skatter. Leveranskostnader anges på webbplatsen www.nadahome.it.

Det pris som kunden betalar är det som gäller vid avtalets ingående.

â € <2.2. Om ett felaktigt pris har annonserats kommer Nada Home att kontakta Kunden för att verifiera om man avser att gå vidare med köpet av produkten till rätt pris. Om Kunden inte har för avsikt att gå vidare med köpet, eller Nada Home inte kan kontakta honom, kommer Nada Home att annullera beställningen. Nada Home är inte skyldig att sälja varan till fel pris om felet känts till av Kunden enligt sedvanlig noggrannhet. All information om priser finns på hemsidan www.nadahome.it eller genom att kontakta kundtjänst.

3. KÖPSMETOD OCH BETALNING

â € <3.1. Nada Home kan efter eget gottfinnande och utan något ansvar gentemot Kunden vägra det köpförslag som erhållits från Kunden. Om Kunden avser att köpa produkter som inte längre är tillgängliga kommer Nada Home att informera Kunden. Kunden kan vänta på eventuell tillgänglighet eller avbryta beställningen.

â € <3.2. Kunden kan betala med (a) PayPal eller kreditkort; (b) banköverföring (c) postförskott. (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. Vid betalning med PayPal, kreditkort, Amazon Pay, Satispay eller Scalapay kommer Nada Home att skicka produkterna först efter att ha mottagit betalningsauktoriseringen och, om det inte gör det, kommer det inte att fortsätta med leveransen.

Vid betalning mot postförskott kommer Nada Home normalt att skicka produkterna inom 1 arbetsdag efter beställning. Betalningar med check accepteras inte.

Vid betalning via banköverföring kommer beställningen att skickas efter att överföringen har krediterats vår bank.

Vid utebliven betalning inom 3 arbetsdagar från orderbekräftelsen, annulleras beställningen och produkterna återförsäljas.

3.3. Ytterligare information om betalningsmetoder finns tillgänglig genom att kontakta Nada Home eller på webbplatsen www.nadahome.it, Sektion Betalningar.

4. LEVERANS AV PRODUKTER

â € <4.1. Nada Home levererar produkterna över hela det italienska territoriet, inklusive San Marino och Vatikanstaten. Mer information fås genom att kontakta Nada Home eller på hemsidan www.nadahome.it avsnitt transporter. Nada Home levererar i allmänhet inom 1-2 arbetsdagar med expressfrakt och 4/5 arbetsdagar med standardfrakt (vardagar, lördagar och söndagar undantagna) från mottagande av betalning (vid betalning med PayPal/kreditkort/banköverföring/Amazon pay/Satispay/Scalapay) eller från utförandet av beställningen (vid betalning vid leverans).

â € <4.2. Produkterna som omfattas av en enda beställning kan inte levereras till olika adresser och betalas med olika betalningsmetoder.

Nada Home levererar till den adress som Kunden angett vid tidpunkten för beställningen.

4.3. Risken för förlust eller skada på produkterna övergår till Kunden när denne, efter att ha utfört leveransen, väsentligen tar varan i besittning.

5. GARANTIER OCH HJÄLP

5.1. Alla produkter som marknadsförs åtnjuter den lagliga garantin för överensstämmelse som anges i artiklarna 128 och följande. i konsumentlagen som täcker eventuell bristande överensstämmelse hos de köpta artiklarna, som existerar vid leveranstillfället och som inträffar inom 2 år efter leverans. Eventuella defekter eller skador orsakade av oavsiktliga händelser eller av kundens ansvar för användningen av produkterna som inte överensstämmer med deras avsedda användning, eller effekten av normalt slitage, är uteslutna från överensstämmelsedefekter och därför från den juridiska garantin.
Kunden kan begära att säljaren efter eget val reparerar varan eller ersätter den utan kostnad i båda fallen, om inte den begärda åtgärden är omöjlig eller medför oproportionerliga kostnader för säljaren.
Konsumentkunden har rätt till ett proportionellt prisavdrag eller till uppsägning av försäljningsavtalet, i enlighet med bestämmelserna i art. 135 bis, punkt 4, i konsumentlagen och i synnerhet om: säljaren inte har utfört reparationen eller utbytet inom de villkor som anges i konsumentlagen eller har vägrat att bringa varorna i överensstämmelse; om bristen på överensstämmelse är så allvarlig att den motiverar en omedelbar sänkning av priset eller uppsägning av avtalet; om bristande överensstämmelse uppstår trots säljarens försök att återställa varornas överensstämmelse; om säljaren har förklarat (eller detta framgår av omständigheterna) att han inte kommer att fortsätta att återställa varornas överensstämmelse inom rimlig tid eller utan olägenhet.
Konsumentkunden har ingen rätt att säga upp avtalet om bristen på överensstämmelse endast är ringa.
För att dra nytta av denna garanti måste kunden rapportera bristen på överensstämmelse med ett meddelande adresserat till säljaren som anger de defekter och fel som hittats.
Om inte annat bevisas, antas det att eventuell bristande överensstämmelse som inträffar inom ett år från det att varan levererades redan existerade på detta datum, såvida inte denna hypotes är oförenlig med varans beskaffenhet eller med felets beskaffenhet. efterlevnad.

6. KUNDENS SKYLDIGHETER

6.1. Kunden deklarerar och garanterar: (i) att vara myndig; (ii) att uppgifterna som tillhandahålls av densamma för genomförandet av Kontraktet är korrekta och sanningsenliga

7. KONSUMENTENS ÅNGERRÄTT

â € <7.1. Nada Home vill att deras kunder ska vara nöjda med de köpta produkterna. Kunden, om han är konsument enligt art. 3 i konsumentlagen, har du rätt att frånträda det stipulerade avtalet, utan någon påföljd och utan att ange skälet, inom 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysiskt innehav av varorna eller, om det rör sig om flera varor som beställts genom en enda beställning och levereras separat, upphör efter 14 dagar från den dag då du eller en tredje part, annan än transportören och utsedd av dig, förvärvar fysisk besittning av varorna det sista goda. Kunden kan utöva ångerrätten genom att meddela den (inom ovannämnda tidsfrist) per telefon genom att kontakta kundtjänst på +39.08119041800 eller på e-postadressen servizioclienti@nadahome.it. Kunden har rätt att frånträda avtalet under förutsättning att produkten returneras i huvudsak intakt. Den Kund som avser att utöva ångerrätten ska skicka produkterna till Nada Home (inom ovannämnda villkor) till adressen, enligt instruktionerna som finns däri. Enligt artikel 59 i konsumentkoden kommer kunden inte att ha ångerrätt vid leverans av produkter som är måttbeställda eller tydligt personliga.

â € <7.2. Retur av produkten genom det aviserade utövandet av ångerrätten innebär återbetalning av beloppet för den köpta produkten samt frakt- och returkostnader för produkterna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde på varorna till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Återbetalningen kommer att göras utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar från dagen för meddelandet om återkallelsen. Återbetalningen kommer normalt att göras med samma betalningsmetod som används av kunden; Vid betalning vid leverans kommer återbetalningen att göras via banköverföring (i detta fall måste kunden förse Nada Home med bankuppgifterna). Ytterligare information om produkterna och de relativa garantierna finns på webbplatsen www.nadahome.it, avsnittet Returer och återbetalningar.

7.3. Om parterna har för avsikt att överklaga till den ordinarie rättsliga myndigheten, är den behöriga domstolen den där konsumenten har sin hemvist eller hemvist, obligatoriskt enligt art. 33, punkt 2, lett. u) i lagstiftningsdekret 206/2005.

â € <7.4. Konsumenter bosatta i Europa informeras om att Europeiska kommissionen har skapat en onlineplattform som tillhandahåller ett alternativt tvistlösningsverktyg. Detta verktyg kan användas av den europeiska konsumenten för att på ett icke-rättsligt sätt lösa eventuella tvister som rör avtal om försäljning av varor och tjänster som fastställts online och/eller som härrör från dem. Följaktligen, om du är en konsument etablerad i Europa, kan du använda denna plattform för att lösa eventuella tvister som uppstår från onlinekontraktet som anges på denna webbplats. Den europeiska ODR-plattformen finns tillgänglig på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

8.1. Nada Home kan överlåta alla eller delar av rättigheterna och skyldigheterna som härrör från detta avtal till tredje part.

8.2. Nada Home förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor, utan föregående meddelande och utan att det påverkar försäljning gjorda före sådana ändringar. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft från det datum då de kommer att kommuniceras till allmänheten och kommer att gälla för försäljningar som görs efter detta datum. Den senast uppdaterade versionen av de allmänna villkoren är den som finns tillgänglig på webbplatsen www.nadahome.it.

8.3. Kundens personuppgifter behandlas av Nada Home i enlighet med bestämmelserna i Information om databehandling, tillgänglig på webbplatsen www.nadahome.it, Sektion Integritetspolicy.

8.4. Detta avtal är föremål för italiensk lag.

8.5. Nada Home srls vidhäftar al kod etisk av föreningen Italienska del Commerce Elektronisk tillgänglig al följande länk:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Kundtjänst är tillgänglig från måndag till fredag ​​från 9:00 till 18:00 (förutom på vardagar) på 08119041800 eller på e-postadressen servizioclienti@nadahome.it. Du kan också kontakta Nada Home per post på Nada Home Customer Service, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).